Σή­με­ρα, ο πρω­ταρ­χι­κός σκο­πός του Συλ­λό­γου μας εί­ναι η οι­κο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη του οι­κο­τρο­φείου «Άγιος Νι­κό­λα­ος» που λει­τουρ­γεί α­πό τον Ια­νουά­ριο του 2010 στην Παια­νία Ν. Αττι­κής
Η δύ­σκο­λη οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση που βιώ­νει η χώ­ρα μας και που έ­χει πλή­ξει και το δι­κό μας έρ­γο, μας έ­χει φέ­ρει σε πο­λύ δύ­σκο­λη θέ­ση. Για αυ­τό το λό­γο, α­πευ­θυ­νό­μα­στε στην α­γά­πη και ευαι­σθη­σία κά­θε συ­ναν­θρώ­που μας και ζη­τού­με την οι­κο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη της προ­σπά­θειας μας.
Εί­ναι ση­μα­ντι­κή η συ­νέ­χεια της λει­τουρ­γίας του οι­κο­τρο­φείου, ώ­στε να πα­ρέ­χει την εκ­παί­δευ­ση, θε­ρα­πεία και φρο­ντί­δα δια βίου στα αυ­τι­στι­κά ά­το­μα, που δια­μέ­νουν σε αυ­τό, και την α­να­κού­φι­ση στις δο­κι­μα­ζό­με­νες οι­κο­γέ­νειες τους.
Εάν ε­πι­θυ­μεί­τε να στη­ρί­ξε­τε οι­κο­νο­μι­κά την προ­σπά­θεια μας, ε­πι­κοι­νω­νή­στε μα­ζί μας, ώ­στε να σας ε­νη­με­ρώ­σου­με για τις ά­με­σες α­νά­γκες μας!
Για ο­ποια­δή­πο­τε διευ­κρί­νι­ση ή πλη­ρο­φο­ρία, κα­θώς και για ε­πί­σκε­ψη στον χώ­ρο μας, εί­μα­στε στη διά­θε­σή σας. Μπο­ρεί­τε να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε με την γραμ­μα­τέα του Συλ­λό­γου κα Πα­πα­θα­να­σίου στο τηλ.: 2106641846,845 ή με τον πρό­ε­δρο κ. Χει­μώ­να στα τηλ.: 2106525123 ή 6977174034.

Το δι­κό μας πρό­βλη­μα και η δι­κή σας α­γά­πη, γί­νο­νται α­φορ­μή για να βγά­λου­με την τρυ­φε­ρή και γε­μά­τη αν­θρω­πιά πλευ­ρά της ψυ­χής μας προς τα έ­ξω…

autistika.gr
Το δικό μας πρόβλημα και η δική σας αγάπη γίνονται αφορμή για να βγάλουμε προς τα έξω την τρυφερή και γεμάτη ανθρωπιά πλευρά της ψυχής μας…autistika.gr

Οι λο­γα­ρια­σμοί των τρα­πε­ζών που μπο­ρεί­τε να μας ε­νι­σχύ­σε­τε είναι οι κάτωθι:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμού: 158 00 2002 00 5840
Ι­ΒΑ­Ν: GR97 0140 1580 1580 0200 2005 840

Ε­ΘΝΙ­ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμού: 09948009072
IBAN: GR61 0110 0990 0000 0994 8009 072
(για κα­τα­θέ­σεις α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό) BIC ETHNGRAA

ΤΡΑ­ΠΕ­ΖΑ ΠΕΙ­ΡΑΙΩ­Σ:
Αρ.Λογαριασμού: 6274040035219
IBAN:GR43 0171 2740 0062 7404 0035 219

EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ.Λογαριασμού:0026.0281.76.0201403074
IBAN:GR8902602810000760201403074

Πολλές φορές η βοήθειά μας μοιάζει σαν μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και ο ωκεανός αποτελείται απο σταγόνες…autistika.gr

Πα­ρα­κα­λού­με σε πε­ρί­πτω­ση δω­ρεάς, ε­πι­κοι­νω­νή­στε μα­ζί μας στο τη­λέ­φω­νο του Συλ­λό­γου: 210 6645981 προ­κει­μέ­νου να σας α­πο­στα­λεί η α­πό­δει­ξη.