Σκο­πός του Συλ­λό­γου εί­ναι να βο­η­θή­σει και να στη­ρί­ξει τα ά­το­μα με αυ­τι­σμό, δη­λα­δή ε­κεί­να που εμ­φα­νί­ζουν το σύν­δρο­μο του αυ­τι­σμού κα­θώς και άλ­λες συ­να­φείς κα­τα­στά­σεις, στις ο­ποίες τα αυ­τι­στι­κά στοι­χεία προέ­χουν και κα­θο­ρί­ζουν τις α­νά­γκες της κα­θη­με­ρι­νής ζωής και την δια βίου προ­στα­σία τους. Επί­σης τα ά­το­μα που έ­χουν α­νά­γκη ο­λο­κλη­ρω­τι­κής προ­στα­σίας, με προ­τε­ραιό­τη­τα τα ά­το­μα με αυ­τι­σμό που προέρ­χο­νται κυ­ρίως:
α) Από οι­κο­γέ­νειες στις ο­ποίες ο έ­νας ή και οι δύο γο­νείς εί­ναι α­νά­πη­ροι
β) Από καρ­κι­νο­πα­θείς οι­κο­γέ­νειες
γ) Από μο­νο­γο­νεϊκές οι­κο­γέ­νειες (λό­γω χη­ρείας, δια­ζυ­γίου ή ε­γκα­τά­λει­ψης)
δ) Από πο­λύ­τε­κνες οι­κο­γέ­νειες
ε) Από οι­κο­γέ­νειες με δί­δυ­μα αυ­τι­στι­κά παι­διά ή 2 παι­διά με αυ­τι­σμό
στ) Από οι­κο­γέ­νειες με χα­μη­λή οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση δη­λα­δή α­πό οι­κο­γέ­νειες που α­ντι­με­τω­πί­ζουν τε­ρά­στιο πρό­βλη­μα να α­ντα­πο­κρι­θούν στις α­νά­γκες των α­τό­μων με αυ­τι­σμό, λό­γω των ει­δι­κών προ­βλη­μά­των που α­ντι­με­τω­πί­ζουν οι οι­κο­γέ­νειες.

Για την ε­πί­τευ­ξη του σκο­πού ε­πι­διώ­κει:
A) Την ί­δρυ­ση μο­νά­δας ή μο­νά­δων διά­γνω­σης, εκ­παί­δευ­σης, πε­ρί­θαλ­ψης και α­πο­κα­τά­στα­σης για ό­λη την ζωή των α­τό­μων με αυ­τι­σμό.
Β) Την ί­δρυ­ση και λει­τουρ­γία ει­δι­κών οι­κο­τρο­φείων, εκ­παι­δευ­τι­κών μο­νά­δων, προ­στα­τευ­τι­κών ερ­γα­στη­ρίων και άλ­λων πρό­τυ­πων μο­νά­δων που σκο­πό έ­χουν την εκ­παί­δευ­ση, βοή­θεια και στή­ρι­ξη των α­τό­μων με αυ­τι­σμό.
Στις μο­νά­δες αυ­τές τον έ­λεγ­χο και την γε­νι­κή ε­πο­πτεία θα α­σκεί ο Σύλ­λο­γος σε συ­νερ­γα­σία με τις αρ­μό­διες κρα­τι­κές υ­πη­ρε­σίες.
Γ) Τη διορ­γά­νω­ση δια­λέ­ξεων, σε­μι­να­ρίων εκ­παί­δευ­σης γο­νέων, εκ­παι­δευ­τι­κών, ε­θε­λο­ντών και νο­ση­λευ­τών.
Δ) Την πα­ρο­χή κα­τάλ­λη­λης ψυ­χο­λο­γι­κής υ­πο­στή­ρι­ξης, θε­ρα­πευ­τι­κής α­γω­γής και ει­δι­κής ά­σκη­σης στα ά­το­μα με αυ­τι­σμό σε ο­λό­κλη­ρη τη ζωή τους.
Ε) Την συ­νερ­γα­σία με ει­δι­κούς ε­πι­στή­μο­νες για έ­ρευ­να και θέ­μα­τα που α­φο­ρούν τον αυ­τι­σμό.
Στ) Την ε­νη­μέ­ρω­ση και ευαι­σθη­το­ποίη­ση τον φο­ρέων της το­πι­κής και Νο­μαρ­χια­κής Αυ­το­διοί­κη­σης, της Πο­λι­τείας, της Εκκλη­σίας και της κοι­νω­νίας γε­νι­κά.
Ζ) Προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποιή­σει τους σκο­πούς του θα ε­πι­διώ­ξει την συ­νερ­γα­σία και βοή­θεια της Πο­λι­τείας, Εκκλη­σίας, χο­ρη­γών κα­θώς και λοι­πών νο­μι­κών και φυ­σι­κών προ­σώ­πων.
Σή­με­ρα ο πρω­ταρ­χι­κός σκο­πός του Συλ­λό­γου μας εί­ναι οι­κο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη του οι­κο­τρο­φείου «Άγιος Νι­κό­λα­ος» που λει­τουρ­γεί α­πό τον Ια­νουά­ριο του 2010 στην Παια­νία Ν. Αττι­κής.
Εί­ναι ση­μα­ντι­κή η συ­νέ­χεια της λει­τουρ­γίας του, ώ­στε να πα­ρέ­χει την εκ­παί­δευ­ση, θε­ρα­πεία και φρο­ντί­δα δια βίου στα αυ­τι­στι­κά ά­το­μα που δια­μέ­νουν σε αυ­τό, και την α­να­κού­φι­ση στις οι­κο­γέ­νειες τους.
Το δικό μας πρόβλημα και η δική σας αγάπη γίνονται αφορμή για να βγάλουμε προς τα έξω την τρυφερή και γεμάτη ανθρωπιά πλευρά της ψυχής μας…autistika.gr

Οι λο­γα­ρια­σμοί των τρα­πε­ζών που μπο­ρεί­τε να μας ε­νι­σχύ­σε­τε είναι οι κάτωθι:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμού: 158 00 2002 00 5840
Ι­ΒΑ­Ν: GR97 0140 1580 1580 0200 2005 840

Ε­ΘΝΙ­ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμού: 09948009072
IBAN: GR61 0110 0990 0000 0994 8009 072
(για κα­τα­θέ­σεις α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό) BIC ETHNGRAA

ΤΡΑ­ΠΕ­ΖΑ ΠΕΙ­ΡΑΙΩ­Σ:
Αρ.Λογαριασμού: 6274040035219
IBAN:GR43 0171 2740 0062 7404 0035 219

EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ.Λογαριασμού:0026.0281.76.0201403074
IBAN:GR8902602810000760201403074

Πολλές φορές η βοήθειά μας μοιάζει σαν μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και ο ωκεανός αποτελείται απο σταγόνες…autistika.gr

Πα­ρα­κα­λού­με σε πε­ρί­πτω­ση δω­ρεάς, ε­πι­κοι­νω­νή­στε μα­ζί μας στο τη­λέ­φω­νο του Συλ­λό­γου: 210 6645981 προ­κει­μέ­νου να σας α­πο­στα­λεί η α­πό­δει­ξη.