Γο­νείς και φί­λοι α­τό­μων με αυ­τι­σμό, ζώ­ντας τα προ­βλή­μα­τά τους και δια­πι­στώ­νο­ντας την έλ­λει­ψη εκ­παί­δευ­σης, φρο­ντί­δας και προ­στα­σίας α­πό την πλευ­ρά της πο­λι­τείας, α­πο­φα­σί­σα­με το 2001 την ί­δρυ­ση Συλ­λό­γου με σκο­πό να συμ­βά­λου­με σε μια α­ξιο­πρε­πή ζωή για τα ά­το­μα αυ­τά και τις οι­κο­γέ­νειές τους.
Ως πρώ­το στό­χο μας θέ­σα­με την δη­μιουρ­γία και λει­τουρ­γία ε­νός Οι­κο­τρο­φείου για ά­το­μα με αυ­τι­σμό.
Με την βοή­θεια του Θε­ού, την α­γά­πη και την οι­κο­νο­μι­κή συ­μπα­ρά­στα­ση ευαί­σθη­των συ­ναν­θρώ­πων μας, μπο­ρέ­σα­με το 2002 να α­γο­ρά­σου­με α­γρο­τε­μά­χιο ε­πί των ο­δών Ανθη­ρού και Ιτιάς, πε­ριο­χή Αγίας Τριά­δος, στο Δή­μο Παια­νίας, Ν. Αττι­κής.
Τον Οκτώ­βριο του 2005 ξε­κί­νη­σε η α­νέ­γερ­ση του κτι­ρίου και ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε τον Δε­κέμ­βριο του 2009.
Το Ια­νουά­ριο του 2010 ξε­κί­νη­σε να λει­τουρ­γεί το Οι­κο­τρο­φείο μας με την ε­πω­νυ­μία «Άγιος Νι­κό­λα­ος».
Στο Οι­κο­τρο­φείο έ­χουν ε­νταχ­θεί ά­το­μα με αυ­τι­σμό που προέρ­χο­νται α­πό Οι­κο­γέ­νειες Υψί­στης Ανά­γκης ό­πως:
α) Από οι­κο­γέ­νειες στις ο­ποίες ο έ­νας ή και οι δύο γο­νείς εί­ναι α­νά­πη­ροι.
β) Από καρ­κι­νο­πα­θείς οι­κο­γέ­νειες.
γ) Από μο­νο­γο­νεϊκές οι­κο­γέ­νειες (λό­γω χη­ρείας, δια­ζυ­γίου ή ε­γκα­τά­λει­ψης).
δ) Από πο­λύ­τε­κνες οι­κο­γέ­νειες.
ε) Από οι­κο­γέ­νειες με δί­δυ­μα αυ­τι­στι­κά παι­διά ή 2 παι­διά με αυ­τι­σμό.
στ) Από οι­κο­γέ­νειες με χα­μη­λή οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση.
Πρό­κει­ται για γο­νείς που λό­γω των δι­κών τους προ­σω­πι­κών προ­βλη­μά­των, δεν μπο­ρού­σαν να α­ντα­πο­κρι­θούν στις α­νά­γκες της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας των παι­διών τους με αυ­τι­σμό.
Το δικό μας πρόβλημα και η δική σας αγάπη γίνονται αφορμή για να βγάλουμε προς τα έξω την τρυφερή και γεμάτη ανθρωπιά πλευρά της ψυχής μας…autistika.gr

Οι λο­γα­ρια­σμοί των τρα­πε­ζών που μπο­ρεί­τε να μας ε­νι­σχύ­σε­τε είναι οι κάτωθι:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμού: 158 00 2002 00 5840
Ι­ΒΑ­Ν: GR97 0140 1580 1580 0200 2005 840

Ε­ΘΝΙ­ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμού: 09948009072
IBAN: GR61 0110 0990 0000 0994 8009 072
(για κα­τα­θέ­σεις α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό) BIC ETHNGRAA

ΤΡΑ­ΠΕ­ΖΑ ΠΕΙ­ΡΑΙΩ­Σ:
Αρ.Λογαριασμού: 6274040035219
IBAN:GR43 0171 2740 0062 7404 0035 219

EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ.Λογαριασμού:0026.0281.76.0201403074
IBAN:GR8902602810000760201403074

Πολλές φορές η βοήθειά μας μοιάζει σαν μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και ο ωκεανός αποτελείται απο σταγόνες…autistika.gr

Πα­ρα­κα­λού­με σε πε­ρί­πτω­ση δω­ρεάς, ε­πι­κοι­νω­νή­στε μα­ζί μας στο τη­λέ­φω­νο του Συλ­λό­γου: 210 6645981 προ­κει­μέ­νου να σας α­πο­στα­λεί η α­πό­δει­ξη.