Αρθρογραφία


Προσφορά αγάπης

ΕΚ­ΘΕ­ΣΗ ΖΩ­ΓΡΑ­ΦΙ­ΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΗ ΓΟ­ΝΙ­ΔΗ

«Στη ζωή τε­λι­κά μας μέ­νουν μό­νο αυ­τά που δώ­σα­με»

Έτσι ξε­κί­νη­σε την ομι­λία του ο γνω­στός τρα­γου­δι­στής κ. Στα­μά­της Γο­νί­δης στην πρώ­τη Έκ­θε­ση Ζω­γρα­φι­κής του, με τον τί­τλο "Υλο­ποιώ­ντας", που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην αί­θου­σα Ιω­νία του Δή­μου Βά­ρης - Βού­λας - Βου­λιαγ­μέ­νης, στις 30 Μαϊ­ου 2017.
Με την πρω­το­βου­λία του αυ­τή ένω­σε τα χέ­ρια πολ­λών συ­να­δέλ­φων, ση­μα­ντι­κών προ­σώ­πων του δη­μό­σιου βί­ου και θαυ­μα­στών του σε μια έμπρα­κτη κί­νη­ση αγά­πης.
Στο κά­λε­σμά του αντα­πο­κρί­θη­καν πολ­λοί επώ­νυ­μοι και ανώ­νυ­μοι απο­δει­κνύ­ο­ντας, ότι η αγά­πη αλ­λά και η διά­θε­ση για προ­σφο­ρά στο συ­νάν­θρω­πο υπάρ­χει πά­ντα μέ­σα μας αρ­κεί κά­ποιος να την ενερ­γο­ποι­ή­σει.
Τα έσο­δα από την πώ­λη­ση των έρ­γων του απο­φά­σι­σε να τα δω­ρί­σει στο Οι­κο­τρο­φείο μας.
Τα μέ­λη του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Συλ­λό­γου με το υπ’ αριθ. Πρα­κτι­κό 205/9-6-2017 απο­δέ­χθη­καν με ευ­γνω­μο­σύ­νη το πο­σό που συ­γκε­ντρώ­θη­κε από την πώ­λη­ση των έρ­γων ζω­γρα­φι­κής.
Ο πρό­ε­δρος του Δ.Σ κ. Ιω­άν­νης Χει­μώ­νας ευ­χα­ρί­στη­σε από καρ­δί­ας τον κ. Στα­μά­τη Γο­νί­δη για αυ­τή τη γεν­ναιό­δω­ρη πρά­ξη αγά­πης προς τα παι­διά μας. Όπως εί­πε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά « ο Στα­μά­της μας με τη χει­ρο­νο­μία του αυ­τή έβα­λε στο καμ­βά της κοι­νω­νί­ας μας πι­νε­λιές αγά­πης, αν­θρω­πιάς και αλ­λη­λεγ­γύ­ης».
Του ευ­χό­μα­στε ο Θε­ός να τον έχει κα­λά και να ευ­λο­γεί κά­θε του δρα­στη­ριό­τη­τα.

ΔΩΡΕΕΣ...Το δικό μας πρόβλημα και η δική σας αγάπη γίνονται αφορμή για να βγάλουμε προς τα έξω την τρυφερή και γεμάτη ανθρωπιά πλευρά της ψυχής μας…autistika.gr

Οι λο­γα­ρια­σμοί των τρα­πε­ζών που μπο­ρεί­τε να μας ε­νι­σχύ­σε­τε είναι οι κάτωθι:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμού: 158 00 2002 00 5840
Ι­ΒΑ­Ν: GR97 0140 1580 1580 0200 2005 840

Ε­ΘΝΙ­ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμού: 09948009072
IBAN: GR61 0110 0990 0000 0994 8009 072
(για κα­τα­θέ­σεις α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό) BIC ETHNGRAA

ΤΡΑ­ΠΕ­ΖΑ ΠΕΙ­ΡΑΙΩ­Σ:
Αρ.Λογαριασμού: 6274040035219
IBAN:GR43 0171 2740 0062 7404 0035 219

Πολλές φορές η βοήθειά μας μοιάζει σαν μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και ο ωκεανός αποτελείται απο σταγόνες…autistika.gr

Πα­ρα­κα­λού­με σε πε­ρί­πτω­ση δω­ρεάς, ε­πι­κοι­νω­νή­στε μα­ζί μας στο τη­λέ­φω­νο του Συλ­λό­γου: 210 6645981 προ­κει­μέ­νου να σας α­πο­στα­λεί η α­πό­δει­ξη.